CZ SK
*****
.: Napíšte nám
Nenašli ste potrebné informácie? Spýtajte sa nás.

Poslať otázku

Realizácia

Pri príprave, realizácii a spracovaní projektov vychádzame z osvedčeného postupu, ktorý sa skladá z nasledujúcich fáz:

Príprava

  • Individuálny prístup k zákazníkom - po celý čas projektu, nielen teda vo fáze prípravy, pristupujeme ku klientovi a k projektu samému ako k unikátnemu dielu, ktoré sa na prvý pohľad môžu navzájom podobať, avšak včasné odhalenie drobných nuancií a požiadaviek prinesú vytúžený výsledok pre toho konkrétneho klienta. K všetkým informáciám klienta pristupujeme ako k informáciám dôverným a zaručujeme a po spolupracovníkoch požadujeme 100% mlčanlivosť.
  • Spoločné určenie cieľov projektu - pomáha k dokresleniu a vzájomnému porozumeniu medzi K.M.Control a klientom.
  • Voľba najvhodnejšej formy pre zber a spracovanie podkladov. Podľa vytýčených cieľov a špecifík klienta zvolíme najvhodnejšiu formu produktu. Veľký dôraz kladieme na vhodne zvolenú formu kontrolných formulárov.
  • Individuálna kalkulácia - pre každý projekt počítame špecifickú kalkuláciu.
  • Výber spolupracovníkov - na výber spolupracovníkov využívame našu databázu alebo oslovujeme a školíme nových spolupracovníkov na konkrétny projekt.

Realizácia

  • Školenie pracovníkov - aby sme zamedzili prípadnému nedorozumeniu medzi zadávateľom a našimi spolupracovníkmi, vyškoľujeme našich spolupracovníkov spoločne s klientom a to pred každým projektom. V ojedinelých prípadoch je možné vykonať školenie aj bez účasti klienta - po vzájomnej dohode a objasnení si prípadných rizík. Cieľom školenia je odovzdať našim spolupracovníkom čo najviac podrobností o celom projekte a cieľoch hodnotiacej akcie. Napriek tomu že sú si projekty často podobné, snaha ušetriť prostriedky na školení sa javí ako šetrenie na nepravom mieste.
  • Zaistenie zberu údajov v požadovanej kvalite a čase - podľa dohody s klientom realizujeme zber podkladov podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu a pružne reagujeme na prípadné zmeny. Starostlivou prípravou sa snažíme zaistiť všetko dostatočne včas, aby sme sa vyhli stresom z práce na poslednú chvíľu.
  • Priebežný reporting po celú dobu projektu podľa dohodnutých termínov. Na komunikáciu využívame internet a mobilné služby, čím znižujeme náklady a zvyšujeme rýchlosť reportingu.

Hodnotenie

  • Spracovanie údajov - údaje spracujeme na základe dohody do prehľadnej podoby.
  • Prezentácia výsledkov - výsledky prezentujeme vrátane celkového hodnotenia projektu, spolupráce a návrhov na zmenu.