CZ SK
*****
.: Napište nám
Nenašli jste zde potřebné informace? Zeptejte se nás.

Poslat dotaz

Konkurenční doložka

Zhotovitel podepsáním smlouvy prohlašuje, že NENÍ a za uplynulé 3 kalendářní měsíce NEBYL v jakémkoli pracovně právním vztahu (zejména: zaměstnanec, smlouva o dílo, dohoda o provedení práce, ústní dohoda apod.) s žádnou reklamní agenturou ani jinou společností nebo osobou či sdružením (dále jen subjekt) zabývajícím se v době spolupráce zhotovitele s tímto subjektem reklamní a  propagační činností, výzkumem trhu, marketingem, prezentací výrobků apod. pro společnosti Coca Cola, Pepsi Cola, nebo Walmark. Tento bod se vztahuje výlučně na dobu pracovně právního vztahu zhotovitele s tímto subjektem a nevztahuje se na dobu před stanovenou tříměsíční lhůtou.

V případě, že by subjekt, se kterým je zhotovitel v pracovně právním vztahu, začal spolupracovat s některou z výše jmenovaných společností v průběhu spolupráce zhotovitele se sdružením K.M.Control, zavazuje se zhotovitel tuto skutečnost ohlásit zástupcům sdružení K.M.Control neprodleně telefonicky, nejpozději však do 24 hodin od doby kdy se dozví, že taková spolupráce nastala. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje, že neprodleně po podepsání smlouvy se sdružením K.M.Control učiní takové kroky (smlouva, dohoda, a pod se subjektem), které budou mít za cíl, že subjekt bude zhotovitele o vzniklé spolupráci se zmíněnými společnostmi Coca Cola, Pepsi Cola, nebo Walmark neprodleně informovat.